STRAWIŃSKI HIP HOP

Akcja animacyjna i artystyczna

realizowana w ramach programu edukacyjnego AKCJA LABIRYNT 2012
Wrzesień – grudzień 2012

Projekt jest kompleksowym działaniem charakterze artystycznym i społecznym skierowanym do młodzieży i lokalnych środowisk oświatowych. Głównym jego elementem jest spektakl edukacyjny „Strawiński hip hop” oparty na „Historii żołnierza” Igora Strawińskiego. Towarzyszą mu działania animacyjne i edukacyjne w społecznościach uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pomysł powstał w ramach Akcji Labirynt 2012, będącej programem edukacyjnym realizowanym przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia. Program ten finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Stołeczne Warszawę, a partnerami są Orkiestra Sinfonia Varsovia, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Narodowy Instytut Audiowizualny.

Cele projektu są dwojakiego rodzaju, a ich realizacja ma przynieść efekt dodatniego sprzężenia zwrotnego. Z jednej strony Akcja zorientowana jest na edukację artystyczną młodzieży, zainteresowanie sztuką oraz własną aktywnością artystyczną i cele te osiągnięte będą poprzez różnorodne działania animacyjne, w których uczestniczyć będą uczniowie. Z drugiej strony projekt zakłada typowe dla edukacji kulturalnej efekty społeczne, pozytywne zarówno dla środowiska lokalnego, oświatowego jak i dla rozwoju postaw prospołecznych wśród młodzieży. Intencją Akcji jest również aktywizacja środowisk szkolnych wokół innowacyjnych form powszechnej edukacji artystycznej. Dodatkowym efektem projektu będzie poszerzenie wiedzy o preferencjach muzycznych młodzieży i jej postawach wobec muzyki i edukacji muzycznej.

Ważnym przesłaniem Akcji jest pogląd, iż edukacja artystyczna powinna dotyczyć wszystkich dzieci i ludzi młodych, nie tylko tych najzdolniejszych, gdyż ma ona udowodniony pozytywny wpływ na ich ogólny rozwój, na wyniki i zdolności edukacyjne oraz  umiejętności społeczne. Szczególne ważne jest dla nas dotarcie do środowisk defaworyzowanych. Wykluczenie kulturowe młodych ludzi wynika często z braku impulsu do rozwoju własnej kreatywności, z pozostawiania młodych ludzi samym sobie w ich biernym konsumowaniu produktów przemysłów medialnych.

ELEMENTY PROJEKTU

  1. Spektakl edukacyjny „Strawiński hip hop”
  2. Warsztaty tańca hiphopowego
  3. Akcja muzyczno – animacyjna
  4. Badanie preferencji i potrzeb muzycznych młodzieży

Naszą akcję animacjno-społeczną przeprowadzamy  w tym roku w trzech edycjach, w trzech  środowiskach na terenie dzielnicy Praga- Południe.
Jedna edycja projektu oznacza realizację wszystkich czterech wymienionych elementów we współpracy z jednym środowiskiem szkolnym (jedna lub kilka blisko położonych szkół).
Wszyscy będą mogli wziąć udział w spektaklu, ale przedtem każdy z uczestników akcji będzie mógł wybrać jedno z trzech zaproponowanych mu zadań ( zadanie nr 2, 3, 4)

Spektakl edukacyjny „Strawiński hip hop”

Spektakl „Strawiński hip hop” według„Historii żołnierza” Igora Strawińskiego przeznaczony jest do wykonywania w miejscach nietypowych dla spektakli teatralnych, między innymi w szkołach. Z tego założenia wynika minimalizacja środków wykonawczych i technicznych.

Muzyka zaaranżowana jest na pomniejszony skład wykonawców (klarnet-Adam Mazurek, skrzypce-Michał Lisiewicz, fortepian-Emilia Sitarz , perkusja- Magdalena Kordylasińska i komputer). W spektaklu występują także: Dariusz Jakubowski -aktor (narrator) oraz dwoje tancerzy: Joanna Ziemczyk (będąca również autorką choreografii) i Szymon Osiński. w spektaklu biorą też udział młodzi tancerze hiphopowi.  Scenografia jest skromna, ograniczająca się do rekwizytów i  oświetlenia.

W warstwie literackiej utwór ten jest moralitetem odnoszącym się do kategorii dobra i zła, konsumpcjonizmu, lojalności i innych ważnych dla młodzieży spraw.
Współistnienie genialnej muzyki Strawińskiego z hiphopem służyć ma dialogowi, poruszeniu umysłów i wrażliwości artystycznej młodych ludzi, a taniec hiphopowy stworzy okazję do ekspresji postaw. W każdym spektaklu w określonych kilkuminutowych fragmentach uczestniczyć będzie grupa młodzieży szkolnej, przygotowanej przez tancerzy w wyniku serii warsztatów.

Warsztaty tańca hiphopowego
Ważnym założeniem spektaklu „Strawiński hip hop” jest jego interaktywność. Realizatorzy przygotowali kilka muzycznych fragmentów pod kątem tanecznego udziału młodzieży. Dzięki temu powstaje zadanie do przygotowania podczas warsztatów tańca hiphopowego dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie.
Zajęcia przeprowadzać będą zawodowi tancerze przy współpracy z młodymi tancerzami hiphopowymi. Proponujemy, aby warsztaty obejmowały 10 godzin lekcyjnych (5 razy po 2 godziny). Ciekawe i pozytywne efekty może przynieść przeprowadzenie ich poza szkołą, w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim, które przy okazji, w ramach własnych zadań edukacyjnych, może zaprezentować młodzieży swoją ofertę kulturalną, zainspirować ją do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

Akcja muzyczno-animacyjna
W ramach każdej akcji w kolejnych edycjach projektu  będą realizowane następujące elementy:

  • zebranie grupy młodzieży deklarującej zainteresowanie animacją kulturalną i socjologią
  • opracowanie wspólnie z nimi planu działania na dwa miesiące we współpracy z animatorami,
  • akcja świadomościowa i promocyjna w środowisku szkolnym i lokalnym przeprowadzona przez młodzież,
  • uczestnictwo młodzieży w organizacji spektaklu „Strawiński hip hop”,
  • wspólna  dokumentacja projektu,
  • zorganizowanie debaty podsumowującej projekt.

Badania socjologiczne
Preferencje muzyczne i postawy młodzieży wobec muzyki i edukacji muzycznej – badanie przeprowadzone przez młodych wolontariuszy we współpracy z profesjonalnymi socjologami. Narzędzia badawcze przygotowane będą tak, aby nie nastręczały trudności uczniom, a także umożliwiały kontynuowanie badań w innych środowiskach w Warszawie czy na Mazowszu.

Szalone Dni Muzyki
Copyright © 2012 La Folle Journée. All rights reserved.
realizacja estinet.pl

do góry